Pravila nagradne igre "Osvoji vikend na Brijunima"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), Četiri film d.o.o., Bauerova 6, 10000 Zagreb, OIB: 32845765234, u daljnje tekstu: Priređivač, utvrđuje sljedeće:

 

NAGRADNA IGRA „OSVOJI VIKEND NA BRIJUNIMA“

 1. Priređivač

Četiri film d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) Zagreb, Bauerova 6, OIB: 32845765234 priređuje nagradnu igru pod nazivom:

„NAGRADNA IGRA „OSVOJI VIKEND NA BRIJUNIMA“

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 13. travnja 2021. do 27.travnja 2021. na internetskoj stranici Priređivača (www.4film.hr) i suradnika NP Brijuni (https://www.np-brijuni.hr/).

 1. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju analize percepcije i iskustva posjetitelja NP Brijuni te u cilju unapređenja usluge NP Brijuni.

 1. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje popune online anketu na web stranici www.4film.hr ili www.np-brijuni.hr. Online obrascu za sudjelovanje u nagradnoj igri mogu pristupiti isključivo putem linka koji se korisniku prikazuje po završetku ispunjavanja ankete.

Sudionik se prijavljuje popunjavanjem navedenog online obrasca na internetskoj stranici www.4film.hr ili www.np-brijuni.hr (potrebno je upisati ime i prezime, adresu i e-mail adresu). U razdoblju od  od 13. travnja 2021. do 27.travnja 2021. sudionici mogu sudjelovati od 0.00 do 24.00 sata popunjavanjem prijavnog obrasca (ankete) i prihvaćanjem uvjeta sudjelovanja. Broj prijava ograničen je na jednu prijavu mjesečno.

 1. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje imaju sve punoljetne fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u svim državama Europske Unije.

 1. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 1 vikend za svoje u hotelu u Nacionalnom parku Brijuni (trošak prijevoza Fažana – Brijuni, trošak 2 noćenja s doručkom i organizirana tura s vodičem) – vrijednost nagrade – 1.910,13 kn
 • Organizirani izlet „Veliki Brijun“ s vodičem za dvije osobe – 400,00 kn
 • Besplatna ulaznica i samostalni obilazak (bez vodiča) za dvije osobu – 300,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.610,13 kn

Priređivač je obvezan uplatiti Crvenom križu Republike Hrvatske iznos sukladan Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (čl. 17.) i Zakonu o igrama na sreću (čl. 69. st. 8.). Naknada od 5% Crvenom križu iznosi 130,51 kn.

 

Članak 7. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odluku o dobitnicima donijet će stručni žiri datuma 29.04.2021 godine.  Stručni žiri čine predstavnici Priređivača iz područja marketinga, Anita Juka, Laura Sinovčić i Paulina Križić.

Stručni žiri će odabrati 6 (šest) dobitnika za 3 nagrade. Odabir će se izvršiti slučajnim odabirom putem računalne aplikacije.

Izvlačenje će se održati u prostorijama Priređivača uz nazočnost tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava. U izvlačenju će sudjelovati sve valjane prijave.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internetskoj stranici:

https://www.4film.hr/

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 60 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 8 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici https://www.4film.hr/ Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici https://www.4film.hr/ prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem online obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnik nagrade, njihovo ime, adresa i fotografije mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Uključivanje manje sudionika

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, Priređivač će podijeliti onoliko nagrada koliko je Sudionika sudjelovalo u Nagradnoj igri, s time da će se prvo podijeliti nagrade veće novčane vrijednosti. Nepodijeljene nagrade će se sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara po potrebi prodati na javnom natječaju, a sredstva prikupljena od prodaje bit će uplaćena na račun državnog proračuna Republike Hrvatske, osim u slučaju kada je nagrada izgubila tržišnu vrijednost.

 

Članak 13. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

 • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
 • (ne)funkcioniranje interneta i http://www.4film.hr/ i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
 • postavljene fotografije na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje se nalaze na fotografiji te da postavljanjem iste neće biti povrijeđena prava osobnosti tih osoba
 • u slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba

Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 KLASA: UP/I-460-02/21-01/118
URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Priređivač:

4 film d.o.o.

 

 Based on article 69 of the Lottery Law (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 and 143/14) and the Ordinance on organizing prize games (NN 8/10), Četiri film d.o.o., Bauerova 6, 10000 Zagreb, OIB: 32845765234, in further text: the Organizer, determines the following:

„WIN A WEEKEND ON BRIJUNI“ SWEEPSTAKES

Article 1: Organizer

Četiri film d.o.o. (in further text: the Organizer), Zagreb, Bauerova 6, OIB: 32845765234, organizes a sweepstakes named:

„WIN A WEEKEND ON BRIJUNI“ SWEEPSTAKES

Article 2: Duration of the sweepstakes

The sweepstakes is conducted from April 13th, 2021 until April 27th, 2021 on the websites of the Organizer (www.4film.hr) and the associate NP Brijuni (https://www.np-brijuni.hr/).

Article 3: The purpose of the sweepstakes

The sweepstakes is organized with the goal of analyzing the perception and visitor experience of NP Brijuni and with the objective of service improvement of NP Brijuni.

Article 4: Manner of participation in the sweepstakes

All natural persons who fill out the online survey on the websites www.4film.hr or www.no-brijuni.hr can participate in the sweepstakes. The online sweepstakes form can only be accessed through a link that is displayed to the user upon completion of the survey.

The participant registers by filling out the online form on the websites www.4film.hr or www.no-brijuni.hr (it is necessary to enter your name and surname, address and e-mail address). In the period from April 13, 2021 to April 27, 2021, participants can participate 24/7 by filling out the application form (survey) and accepting the conditions of participation. The number of applications it is limited to one application per month.

Article 5: The right to participate in the sweepstakes

All adult natural persons with permanent residency in any of the European Union countries have the right to participate.

Article 6: The prize fund

The prize fund consists of:

- 1 weekend for two in the hotel in the Brijuni National Park (cost of transport Fažana - Brijuni,

cost of 2 nights with breakfast and organized guided tour) – prize value - 1,910.13 kn,

- Organized trip "Veliki Brijun" with a guide for two persons - 400.00 kn,

- Free ticket and independent tour (without guide) for two persons - 300.00 kn.

The total value of the prize fund is HRK 2,610.13.

The organizer is obliged to pay a percentage to the Red Cross of the Republic of Croatia in accordance with the Ordinance on organizing prize games (Article 17) and the Law on Games of Chance (Article 69, paragraph 8). The 5% fee to The Red Cross amounts to HRK 130.51.

Article 7: Selection of award winners and selection control

The decision on the winners will be made by the Jury of experts on April 29, 2021. The Jury of experts consists of representatives of the Organizer in the field of marketing: Anita Juka, Laura Sinovčić and Paulina Križić.

The Jury of experts will select 6 (six) winners for 3 prizes. The selection will be made by random selection via a computer application.

The draw will be held at the Organizer's premises in the presence of a three-member commission. Winners will be drawn via a computer application, through the method of random selection from all received entries. All valid entries will be included into the draw.

The Commission will check whether the winner has participated in the prize draw in accordance with these Rules. In the event that his/her application is declared invalid, the prize will be distributed to the next drawn participant who is entitled to the prize.

The names of all winners will be published within 8 days of the draw on the website: https://www.4film.hr/

Article 8: Claiming the prizes

The prize cannot be exchanged for money. By claiming the prize, all further obligations of the Organizer of the sweepstakes towards the winner cease. Winners will be notified of the winnings within 8 days of the draw. Winners must collect the prize within 60 days from the date of receipt of the notification of the prize, upon presentation of an identity document.

If the prize winners do not pick up their prizes within this period, they will be notified again and will be able to pick up their prizes within 8 days of receiving the additional notice. If the winner is not able to collect his/her prize in person, it can be collected from the winner by an authorized person, also upon presentation of an identity document.

By participating in this sweepstakes, participants agree that, if they become the prize winners, the Organizer may use their personal data: name and surname, address, picture, etc. for promotional purposes free of charge and without prior consent of the winner and that they may be published in printed, audio, visual and video material.

 

Article 9: Other rules

The organizer is not responsible for incomplete and incorrect applications. Organizer and persons participating in conducting the prize game are not liable for possible damages, which could result from prizes or benefits.

The prize game can be interrupted only in the event of circumstances occurring for which the Organizer is not responsible, or which he could not prevent, eliminate or avoid. Participants will be notified of the termination of the prize draw on the website https://www.4film.hr/ In this case, the organizer is not liable to the participants for possible damage.

The Organizer’s decision on all issues related to the sweepstakes or the application of these rules is final and binding for all participants.

Article 10: Publication of the rules

The rules of the sweepstakes, along with specifying classification, registry number and the date of issue of the Ministry of finance’s consent, will be published on the website https://www.4film.hr/ before the beginning of the sweepstakes.

Article 11: Using personal data

By participating, i.e. filling out the online form, participants of the sweepstakes express their acceptance of these Rules and authorize the Organizer to collect and process the aforementioned personal data with the purpose of conducting the sweepstakes, without additional inquiry or approval. A participant can request to unsubscribe from receiving such notifications.

By participating in this sweepstakes, participants consent to having their name, address and photographs published and used by the Organizer without compensation in printed, audio, image or video format in case of winning the prize.

The Organizer will undertake all reasonable necessary measures to ensure that personal data of participants of the sweepstakes are processed and used in a secure manner and in accordance with applicable legislation.

Article 12: Involvement of fewer participants

In case fewer participants than anticipated by the prize fund enter the Sweepstakes, the Organizer will award the amount of prizes equal to the number of participants in the Sweepstakes, having in mind that prizes of higher monetary value will be awarded first. Non-awarded prizes will be sold as needed in a public tender in accordance with the Ordinance on organizing prize games, and the funds collected through sales will be deposited into the state budget account of the Republic of Croatia, except in case of the prize losing its market value.

 

Article 13: Resolution of complaints and validity of the rules

All claims and complaints are resolved by the Organizer. In case of well-founded complaints, the Organizer is obliged to correct deficiencies in the shortest amount of time and to inform the participant and other participants as well, if necessary. 

The Organizer is not liable for:

 • any consequences resulting from abuse of content by participants and system abuse related to the sweepstakes’ functionality to the detriment of participants or third parties;
 • (lack of) Internet and http://www.4film.hr/ functionality and consequences of (lack of) functionality, regardless of the reason for (lack of) functionality;
 • photographs uploaded to the website by participants, who guarantee that they have the consent of all persons who are in the photograph and that the personality rights of those persons will not be harmed by uploading the aforementioned photographs

In case that content created by a Participant infringes the rights, patents or trademarks of third parties, the Organizer has the right to remove such content without explanation.

The Organizer also has the right to remove all content that represents discrimination, derogatory content or insult on racial, religious or any other level at their own discretion and without explanation.

The Municipal Civil Court in Zagreb is competent in case of dispute between the Organizer and a participant of this sweepstakes.

KLASA: UP/I-460-02/21-01/118
URBROJ: 513-07-21-01-21-2


Organizer:

4 film ltd.

 

Aufgrund Artikel 69. des Gesetzes über Gewinnspiele (Amtsblatt 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 und 143/14) und der Ordnung über die Veranstaltung von Gewinnspielen (Amtsblatt 8/10), stellt Četiri film d.o.o., Bauerova 6, 10000 Zagreb, Persönliche Identifikationsnummer /OIB/: 32845765234, weiter im Text:  Veranstalter, folgendes fest:

 

GEWINNSPIEL „GEWINNE EIN WOCHENENDE AUF DEN BRIJUNI INSELN“

 

 1. Veranstalter

Četiri film d.o.o. (weiter m Text: Veranstalter), Zagreb, Bauerova 6, Persönliche Identifikationsnummer /OIB/: 32845765234 veranstaltet folgendes Gewinnspiel:

„GEWINNSPIEL „GEWINNE EIN WOCHENENDE AUF DEN BRIJUNI INSELN“

 1. Dauer des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel wird im Zeitraum vom 13. April 2021 bis zum 27. April 2021 auf der Website des Veranstalters (www.4film.hr) und des Partners National Park Brijuni (https://www.np-brijuni.hr) organisiert.

 1. Zweck des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel wird mit dem Ziel organisiert die Wahrnehmung und Erfahrung der Besucher des NP Brijuni  zu analysieren und mit dem Ziel der Verbesserung der Serviceleistung des NP Brijuni.

 1. Teilnahme am Gewinnspiel

Am Gewinnspiel können all natürlichen Personen teilnehmen, unter der Bedingung sie haben die Online-Umfrage auf der Website www.4film.hr oder www.no-brijuni.hr ausgefüllt. Auf das Online-Formular für die Teilnahme am Gewinnspiel kann nur über den Link zugegriffen werden, der dem Benutzer nach Abschluss der Online-Umfrage angezeigt wird.

Der Teilnehmer bewirbt sich durch das Ausfüllen des Online-Formulars auf der Internetseite www.4film.hr oder www.no-brijuni.hr  (benötigte Daten: Vor- und Nachname, Adresse und E-Mail Adresse). Im Zeitraum vom 13. April 2021 bis zum 27. April 2021 können alle Teilnehmer von 0.00 bis 24.00 Uhr teilnehmen, sollen das Formular (Umfrage) ausfüllen und die Teilnahmebedingungen akzeptieren. Die Anzahl der Bewerbungen ist auf eine Bewerbung pro Monat begrenzt.

 1. Teilnahmerecht am Gewinnspiel

Teilnahmerecht am Gewinnspiel haben alle volljährigen Personen mit ständigem Wohnsitz in allen Ländern der Europäischen Union.

 

 1. Preisfond

Der Preisfond besteht aus:

 • 1 Wochenende für zwei im Hotel Nacionalni park Brijuni (Fahrkosten Fažana – Brijuni, Kosten von 2 Übernachtungen mit Frühstück und organisierte Tour mit Führung) – Wert des Preises – 1.910,13 HRK
 • Organisierter Ausflug „Veliki Brijun“ mit Führung für zwei Personen – 400,00 HRK
 • Freikarte und selbständige Besichtigung (ohne Führung) für zwei Personen – 300,00 HRK

Gesamter Wert des Preisfonds beträgt 2.610,13 HRK

Der Veranstalter ist verpflichtet dem Roten Kreuz der Republik Kroatien einen Betrag gemäß Ordnung über die Veranstaltung von Gewinnspielen (Art. 17) und dem Gesetz über Gewinnspiele (Art. 69. Abs. 8.) zu zahlen. Die Gebühr im Betrag von 5% an das Rote Kreuz beträgt 130,51 HRK.

 

Artikel 7. Auswahl des Gewinners und die Auswahlkontrolle

Eine fachgerechte Jury entscheidet und erkennt die Gewinner am 29.04.2021. Mitglieder der fachgerechten Jury sind Vertreter der Vermarktung des Veranstalters Anita Juka, Laura Sinovčić und Paulina Križić.

Die fachgerechte Jury wird 6 (sechs) Gewinner für 3 Preise auswählen. Die Auswahl erfolgt durch Zufallsauswahl über eine Computerapplikation.

Die Auslosung findet in den Räumlichkeiten des Veranstalters statt in Anwesenheit der dreigliedrigen Jury. Die Gewinner werden über eine Computerapplikation ausgewählt, durch eine zufällige Auswahl zwischen allen beteiligten eingegangen Bewerbungen. An der Auslosung sind alle gültigen Bewerbungen beteiligt.

Die Jury überprüft ob der Gewinner am Gewinnspeil gemäß den Regeln dieses Gewinnspeils teilgenommen hat. Im Fall, dass seine Bewerbung als ungültig erklärt wird, geht der Preis an den nächsten Teilnehmer, der Anspruch auf den Preis erzielt.  

Die Namen aller Gewinner werden innerhalb von 8 Tagen nach der Auslosung auf der folgenden Website veröffentlich:

https://www.4film.hr/

 

Artikel 8. Annahme der Preise

Der Preis kann nicht gegen Geld eingetauscht werden. Nach Annahme des Preises enden alle Verpflichtungen des Veranstalters gegenüber dem Gewinner. Die Gewinner werden binnen einer Frist von 8 Tagen nach der Auslosung über den Gewinn benachrichtigt. Die Gewinner müssen binnen einer Frist von 60 Tagen nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung, bei Vorlage eines Identifikationsdokuments, den Preis annehmen.

Falls die Gewinner in dieser Frist den Preis nicht übernehmen, werden sie noch mal darüber benachrichtigt und angefordert den Preis anzunehmen binnen einer Frist von 8 Tagen nach Erhalt der zusätzlichen Gewinnbenachrichtigung. Falls der Gewinner den Preis nicht persönlich übernehmen kann, wird er von einer vom Gewinner berechtigten Person übernommen, ebenfalls bei Vorlage eines Identifikationsdokuments.

Durch die Teilnahme am unserem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, falls als Gewinner erkannt, dass ihre personenbezogen Daten: Vor- und Nachname, Adresse, Foto und sonstiges seitens des Veranstalters für Vermarktungszwecke ohne nachträgliche und vorherige Einwilligung des Gewinners benutzt und in gedruckter Form, Audio-, Bild- und Videomaterial veröffentlich werden können.

 

Artikel 9. Sonstige Bestimmungen

Der Veranstalter haftet nicht für unvollständige und fehlerhafte Bewerbungen. Der Veranstalter und die in der Durchführung des Gewinnspiels teilnehmenden Personen haften nicht für möglichen Schaden, der aus dem Preis oder den Begünstigungen entstehen könnte.

Das Gewinnspiel kann dann unterbrochen werden, wenn solche Umstände auftreten für die der Veranstalter nicht haftet bzw. die der Veranstalter nicht verhindern, beseitigen oder vermeiden konnte. Die Teilnehmer werden über die Unterbrechung des Gewinnspiels auf der Website https://www.4film.hr/  informiert. In diesem Fall haftet der Veranstalter gegenüber den Teilnehmern für möglichen Schaden nicht.

Die Entscheidung des Veranstalters zu allen Fragen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel oder der Anwendung dieser Regeln ist endgültig und für alle Teilnehmer bindend.

Artikel 10. Veröffentlichung der Regeln

Die Regeln dieses Gewinnspeils neben den Vermerk der Klasse, der Eingabenummer und dem Datum der Erteilung der Zustimmung des Finanzministeriums werden auf der Website https://www.4film.hr/   vor Beginn des Gewinnspiels veröffentlich.

 

Artikel 11. Verwendung personenbezogener Daten

Durch die Teilnahme am unserem Gewinnspiel, bzw. durch Ausfüllen des Online-Formulars erklären sich die Teilnehmer mit diesen Regeln einverstanden und berechtigen den Veranstalter ohne weitere Fragen und zusätzliche Genehmigung  die erwähnten personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung dieses Gewinnspeils  zu erheben und zu bearbeiten. Ein Teilnehmer kann jederzeit beantragen, sich vom Erhalt solcher Benachrichtigungen abzumelden.

Durch die Teilnahme am unserem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, falls als Gewinner erkannt, dass ihre personenbezogen Daten: Vor- und Nachname, Adresse, Foto und sonstiges seitens des Veranstalters veröffentlich und in gedruckter Form, Audio-, Bild- und Videomaterial veröffentlich werden können.

Der Veranstalter wird alle zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten der Teilnehmer auf sichere Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen verarbeitet und verwendet werden.

 

Artikel 12.  Beteiligung weniger Teilnehmer

Im Fall, dass ich am Gewinnspiel weniger Teilnehmer beteiligen als mit der Anzahl der Preise im Preisfond vorgesehen, wird der Veranstalter die Preise gemäß der Teilnehmernummer im Gewinnspiel  verteilen und zwar in der Reihenfolge: erst die Preise mit höheren Geldwert. Nicht verteilte Preise werden gemäß der Ordnung über die Veranstaltung von Gewinnspielen bei Bedarf auf einer öffentlichen Auktion verkauft und die aus dem Verkauf gesammelten Mittel werden auf das Konto des Staatshaushalts der Republik Kroatien eingezahlt, es sei denn der Preis hat seinen Marktwert verloren.

Artikel 13.  Lösung von Beschwerden und Gültigkeit der Regeln

Alle Beschwerden und Reklamationen werden vom Veranstalter gelöst. Bei begründeten Beschwerden verpflichtet sich der Veranstalter, die Mängel so schnell wie möglich zu beheben und den Teilnehmer oder gegebenenfalls andere Teilnehmer zu informieren.

Der Veranstalter haftet nicht für:

 • Folgen, die sich aus dem Missbrauch von Inhalten durch die Teilnehmer und dem Missbrauch des Systems bei der Durchführung des Gewinnspiels zum Nachteil des Teilnehmers oder eines Dritten ergeben;
 • Das Funktionieren/(Nicht-) Funktionieren des Internets und https://www.4film.hr/ und die Folgen des Funktionieren/ (Nicht-) Funktionieren unabhängig vom Grund für das Funktionieren/(Nicht-) Funktionieren
 • seitens der Teilnehmer veröffentlichte Fotos auf der Website, die garantieren, dass sie die Einwilligung aller Personen auf dem Foto haben und dass das Posten der Fotos nicht die Persönlichkeitsrechte dieser Personen verletzt
 • für den Fall, dass von Teilnehmern erstellte Inhalte die Rechte, Patente oder Marken Dritter verletzen

Der Veranstalter hat das Recht solche Inhalte ohne Erklärung zu entfernen.

Der Veranstalter hat auch das Recht, nach eigener Einschätzung alle Inhalte, die Diskriminierung, schimpfliche Inhalte und Beleidigungen auf rassistischer, religiöser oder sonstiger Grundlage darstellen, ohne Begründung zu entfernen.

Alle Beschwerden und Reklamationen werden vom Veranstalter gelöst. Bei begründeten Beschwerden verpflichtet sich der Veranstalter, die Mängel so schnell wie möglich zu beheben und den Teilnehmer oder gegebenenfalls andere Teilnehmer zu informieren.

Im Streitfall zwischen dem Veranstalter und den Teilnehmern dieses Gewinnspiels wird die Zuständigkeit des Gemeindegerichts in Zivilsachen bestimmt.

 KLASA: UP/I-460-02/21-01/118
URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Veranstalter:

4 film d.o.o.

 

Ai sensi dell’articolo 69 della Legge sui giochi d’azzardo (pubblicata su “Narodne novine” nn. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 e 143/14) e del Regolamento sull’esercizio dei giochi d’azzardo (pubblicato su “Narodne novine” n. 8/10), la Četiri film d.o.o. (S.r.l.), Bauerova 6, 10000 Zagabria, C.F.: 32845765234 (d’ora in avanti: Operatore), dispone quanto segue:

 

CONCORSO A PREMIO “VINCI UN WEEKEND ALLE BRIONI”

 

 1. Operatore

La Četiri film d.o.o./S.r.l. (d’ora in avanti: Operatore), avente sede a Zagabria in (Via) Bauerova 6, C.F.: 32845765234, organizza il concorso a premio intitolato:

CONCORSO A PREMIO “VINCI UN WEEKEND ALLE BRIONI”

 1. Durata del concorso a premio

Il concorso a premio si svolge dal 13 al 27 aprile 2021 sul sito Internet dell’Operatore (www.4film.hr) e del collaboratore NP Brijuni/Parco nazionale Brioni (https://www.np-brijuni.hr/).

 1. Finalità del concorso a premio

Il concorso a premio viene organizzato al fine di analizzare la percezione e le esperienze dei visitatori del Parco nazionale Brioni, con l’obiettivo di migliorare i servizi del Parco nazionale Brioni.

 1. Modalità di partecipazione al concorso a premio

Al concorso a premio possono partecipare tutte le persone fisiche che compilano il questionario online pubblicato sui siti web www.4film.hr e www.no-brijuni.hr. L’accesso al form online per partecipare al concorso a premio sarà possibile esclusivamente tramite il link che apparirà all’utente dopo che avrà compilato il questionario.

L’utente parteciperà al concorso a premio compilando il suddetto form online che apparirà sui siti web www.4film.hr e www.no-brijuni.hr (dati personali obbligatori: nome e cognome, indirizzo postale e indirizzo e-mail). Nel periodo compreso tra il 13 ed il 27 aprile 2021, in qualsiasi momento della giornata (0-24) tramite la compilazione del form di partecipazione (questionario) e accettando i termini di partecipazione. Il numero di partecipazioni è limitato ad una partecipazione al mese.

 1. Diritto di partecipazione al concorso a premio

Godono del diritto di partecipazione al concorso a premio tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in qualsiasi Stato facente parte dell’Unione europea.

 1. Montepremi

Il montepremi consta di:

 • un weekend per due persone in hotel nel Parco nazionale Brioni (comprendete il costo del transfer Fažana – Brijuni / Fasana – Brioni, il costo di 2 pernottamenti con prima colazione e il costo di un tour guidato) – valore del premio - 1.910,13 kn
 • Gita guidata “Brioni maggiore” per due persone – 400,00 kn
 • Biglietti d’ingresso e visita non guidata per due persone – 300,00 kn

Valore totale montepremi: 2.610,13 kn

L’operatore è obbligato a versare alla Croce Rossa della Repubblica di Croazia l’importo nella percentuale prevista dal Regolamento sull’esercizio dei giochi d’azzardo (art. 17) e dalla Legge sui giochi d’azzardo (art. 69, comma 8°). L’importo del 5% da devolvere alla Croce Rossa è pari a 130,51 kn.

 

Articolo 7. Estrazione dei vincitori del premio e controllo dell’estrazione

La decisione sui vincitori sarà presa da una giuria d’esperti il giorno 29 aprile 2021. La giuria d’esperti sarà composta dalle signore Anita Juka, Laura Sinovčić e Paulina Križići in rappresentanza dell’ufficio marketing dell’Operatore.

La giuria d’esperti estrarrà a sorte 6 (sei) vincitori per 3 premi. L’estrazione a sorte avverrà tramite apposito software.

L’estrazione avverrà nella sede dell’Operatore in presenza della commissione di tre membri. I vincitori saranno estratti a sorte tramite apposito software tra tutti i form di partecipazione ricevuti. All’estrazione parteciperanno tutti i form di partecipazione debitamente compilati.

La commissione dovrà verificare se il vincitore ha partecipato al concorso a premio in conformità al presente regolamento. Se il suo form di partecipazione dovesse essere dichiarato invalido, il premio sarà assegnato al secondo estratto avente diritto al premio.

I nominativi di tutti i vincitori saranno resi noti entro 8 giorni dall’estrazione sul seguente sito Internet:

https://www.4film.hr/

Articolo 8. Ritiro del premio

Il premio non può essere convertito in denaro. Con il ritiro del premio, cessa ogni ulteriore obbligazione dell’Operatore del concorso a premio nei confronti del vincitore. I vincitori saranno informati della vincita entro 8 giorni dall’estrazione. I vincitori hanno l’obbligo di ritirare il premio entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso della vincita, previa presentazione di un documento d’identità in corso di validità.

Se i vincitori non dovessero ritirare il premio entro quel termine, saranno nuovamente avvisati e potranno ritirarlo entro 8 giorni dalla notifica del nuovo avviso. Se il vincitore non potesse ritirare il premio personalmente, può delegare qualcun altro a farlo in sua vece, sempre previa presentazione di un documento d’identità in corso di validità.

Partecipando a questo concorso a premio, i partecipanti, nell’eventualità in cui fossero estratti tra i vincitori, danno il loro consenso affinché l’Operatore possa utilizzare i loro dati personali (nome e cognome, indirizzo postale ecc.) per finalità promozionali senza obbligo di corrispondere al vincitore alcun compenso, né di ottenere da lui alcun consenso preventivo, dati che potranno essere pubblicati su supporto cartaceo, audio, fotografico o video.

Articolo 9. Altre disposizioni

L’Operatore non risponde per i questionari incompleti o non correttamente compilati. L’Operatore e le persone che partecipano all’esercizio del concorso a premio non rispondono dei possibili danni che potrebbero discendere dal premio o dai vantaggi.

Il concorso a premio può essere sospeso soltanto nel caso in cui sopravvengano circostanze per le quali l’Operatore non è responsabile, oppure che l’Operatore non ha potuto prevenire, rimuovere o evitare. I partecipanti saranno avvisati della sospensione del concorso a premio sul sito Internet https://www.4film.hr/. In tal caso, l’Operatore sarà manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni nei confronti dei partecipanti.

La decisione dell’Operatore su ogni questione inerente il concorso a premio e l’applicazione del presente regolamento è definitiva e vincolante per tutti i partecipanti.

Articolo 10. Pubblicazione del Regolamento

Il Regolamento del concorso a premio, con l’indicazione del numero di classificazione, del numero di protocollo e della data del rilascio del nullaosta del Ministero delle Finanze, sarà pubblicato sul sito Internet https://www.4film.hr/ prima dell’inizio del concorso a premio.

Articolo 11. Utilizzo dei dati personali

I partecipanti al concorso a premio, con la loro partecipazione, ossia con la compilazione del form online, dichiarano di accettare il presente Regolamento e, senza ulteriori domande e permessi, autorizzano l’Operatore a raccogliere e trattare i suddetti dati personali al fine di esercitare il concorso a premio. Ogni partecipante, in qualsiasi momento, può revocare il proprio consenso al ricevimento di siffatti aggiornamenti informativi.

Partecipando a questo concorso a premio, i partecipanti, nell’eventualità in cui fossero estratti tra i vincitori, danno il loro consenso affinché l’Operatore possa pubblicare e utilizzare i loro dati personali (nome e cognome, indirizzo postale e fotografie) senza obbligo di corrispondere al vincitore alcun compenso, su supporto cartaceo, audio, fotografico o video.

L’Operatore adotterà ogni ragionevole misura affinché il trattamento e l’utilizzazione dei dati personali dei partecipanti avvengano in sicurezza e in conformità alla normativa applicabile.

Articolo 12. Adesione di un numero di partecipanti inferiore al numero dei premi

Nell’eventualità in cui al Concorso a premio aderisse un numero di partecipanti inferiore al numero di premi previsti dal montepremi, l’Operatore assegnerà tanti premi quanti sono i partecipanti che hanno partecipato al Concorso a premio, con priorità all’assegnazione di quei premi che hanno maggior valore pecuniario. I premi non assegnati, conformemente al Regolamento sull’esercizio dei giochi d’azzardo, saranno venduti all’asta ed il ricavato sarà accreditato sul conto dell’erario della Repubblica di Croazia, tranne nel caso in cui il premio abbia perso il proprio valore di mercato.

Articolo 13. Risoluzione dei reclami e validità del regolamento

Ogni reclamo sarà risolto dall’Operatore. In caso di reclamo fondato, l’Operatore ha l’obbligo di rimuovere i vizi nel più breve tempo possibile e di avvisare di ciò il partecipante e, ove necessario, anche tutti gli altri partecipanti.

L’Operatore è manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità:

 • per le conseguenze sopraggiunte, come risultato dell’abuso dei contenuti da parte dei partecipanti e dell’abuso del sistema di funzionamento del concorso a danno dei partecipanti o dei terzi;
 • per il mancato funzionamento di Internet e del sito https://www.4film.hr/ e per le conseguenze del mancato funzionamento, indipendentemente dai motivi del mancato funzionamento;
 • per la pubblicazione di fotografie sul sito da parte dei partecipanti al concorso, i quali garantiscono di avere il consenso di tutte le persone ritratte nella fotografia e che la sua pubblicazione non lede i diritti della personalità di queste persone;
 • nel caso in cui il contenuto creato dai partecipanti violi i diritti, i brevetti o i marchi protetti di terzi.

L’Operatore è legittimato a rimuovere simili contenuti senza essere vincolato all’obbligo di motivazione.

L’Operatore è altresì legittimato a rimuovere, a propria discrezione, ogni contenuto avente carattere discriminatorio, ingiurioso o offensivo fondato su razza, religione ecc.

Ogni reclamo sarà risolto dall’Operatore. In caso di reclamo fondato, l’Operatore ha l’obbligo di rimuovere i vizi nel più breve tempo possibile e di avvisare di ciò il partecipante e, ove necessario, anche tutti gli altri partecipanti.

Ogni controversia tra l’Operatore e i partecipanti a questo Concorso a premio sarà risolta dalla Sezione civile del Tribunale municipale di Zagabria.

 KLASA: UP/I-460-02/21-01/118
URBROJ: 513-07-21-01-21-2

L’Operatore:

4 film d.o.o.